DBLOG #2

JAK CHÁPAT DIGITALIZACI?

Digitalizace je ve dvacátých letech 21. století velmi častým pojmem - všechny firmy se dnes snaží digitalizovat. Co ale vlastně pojem "digitalizace" znamená a jaké jsou přínosy?

Z obecného pohledu je digitalizace fakticky převod čehokoliv na nuly a jedničky. Ve světě podnikání se přirozeným vývojem digitalizuje v první řadě zejména komunikace - dopisy nahradili emaily, telefony nahrazuje VoIP, osobní schůzky jsou nahrazeny Teamsy, Skypem, Zoomem, Slackem či podobnou platformou. Co na té digitalizaci tedy stojí takové peníze?

Krátký výzkum v rámci Googlu rychle ukáže, že vědomně se o digitalizaci nejčastěji hovoří v souvislosti s digitalizací dokumentů a / nebo automatizací procesů. Jak velký přínos tedy tyto dvě oblasti mohou pro firmu mít a stojí za vynaložené prostředky?

Podíváme-li se na digitalizaci dokumentů, principiálně se nejedná o nic složitého - převedení papírové formy dokumentů do elektronické podoby. Zde už může nastat první úskalí - zda jde o "scan" a čtení papírového dokumentu a vytvoření jeho elektronického ekvivalentu a nebo zda jde o nahrazení papírového dokumentu elektronickým nosičem dat.

Převod papírového dokumentu a vytvoření elektronické podoby má největší smysl v takovém případě, kdy se při scanování právě "vyčtou" data z fyzického dokumentu a dále se zpracovávají. Díky tomu, že zde vstupují do hry další technologie (čtení a rozeznání textu - OCR), stává se tento principiálně jednoduchý úkol systémově komplexním (a často drahým) řešením.

Technicky jednodušší cestou (pokud to je možné) je plné nahrazení papírových dokumentů elektronickými. V takovém případě se ze systémového hlediska řeší propojení mezi systémy, ale fakticky se jedná pouze o předávání již hotových dat z jednoho systému do druhého. Úskalí této varianty však spočívá - v lidech. V rigiditě existujících procesů, zažitých postupů a neochotě akceptovat změny. A to nejen ve Vaší firmě, ale taktéž na straně dodavatelů, odběratelů, partnerů apod.

K čemu by však byla digitalizace dokumentů, pokud by vše končilo převedením papíru do počítače. Tou stěžejní částí digitalizace je tedy automatizace procesů.

Automatizace procesů (RPA - Robotic Process Automation) má za úkol rutinní administrativní činnosti vykonávané lidmi nahradit pomocí software. Jedním z nejběžnějších příkladů, kde se firmy snaží o digitalizaci je oblast účetnictví - přijímání a procesování faktur, objednávek, dodacích listů apod.

Nicméně o digitalizaci lze mluvit i ve chvíli, pokud nahrazujeme existující digitální médium jiným, strukturovaným, které umožňuje byť částečnou automatizaci souvisejícího procesu. Jednoduchým příkladem je nahrazení emailu strukturovaným formulářem a jednotným sběrným místem pro požadavky různého druhu. Typický příklad je IT Service Desk.

Co tedy digitalizace přináší?

Hlavní přínosy jsou:

  • standardizace postupu
  • zrychlení jednotlivých kroků
  • z toho vyplývající významné úspory v čase (i v řádu stovek až tisíců hodin / měs.)
  • snížení chybovosti způsobované lidským faktorem
  • dohledatelnost, přehlednost
  • možnost nastavit kvalitní reporting
  • možnost průběžného monitoringu a analýzy
  • z toho všeho plynoucí vyšší efektivita a produktivita
  • Na cestě za úspěšnou digitalizací firemních procesů téměř vždy číhají minimálně dvě zásadní překážky. O těch příště...

Líbil se Vám tento přispěvěk?
Prosíme sdílejte